Analist/e Blerjeve – Oferta Pune
 • Al Trade Sh.p.k
  • Të dhënat e kompanisë
  • Al Trade Sh.p.k
  • Qyteti
   fushe-kosove
  • Shteti
   kosova
  • Numri i kontaktit
   049 169 666
 • Pozita: Analist/e Blerjeve

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Pozita: Analist/e Blerjeve
  • Kompania: Bau Market Sh.p.k
  • Raporton: Menaxherit të Furnizimeve
  • Lokacioni primar i punës: Në zyret e Bau Market sh.p.k

  Detyrat

  Përshkrimi i vendit të punës:

  – Detyrë parësore e analistit te blerjeve është të sigurohet së porositë e mallrave po bëhen me kohë, po bëhen tek furnitori i duhur, sipas kushteve te specifikuara kontraktuale dhe duke minimizuar kostot.
  - Informohet dhe bënë analiza mbi ecurinë e shitjeve dhe stoqeve te sektorit përkatës, bënë parashikime dhe hulumton për furnitor te rinj dhe produkte te reja apo produkte alternative.

   

  • Komunikon aktivisht me departamentin e shitjes dhe identifikon nevojat e kompanisë për furnizimin;
  • Përpilon planin vjetor të furnizimit (importe dhe vendore) si në aspektin kohor po ashtu edhe atë financiar. Rishikon planin minimalisht në baza tremujore;
  • Hulumton tregun, analizon çmimet dhe kostot përcjellëse të blerjes (transporti, taksat etj)
  • Negocion çmimet dhe kushtet tjera të blerjes sipas politikave të kompanisë;
  • Kujdeset që vendosja e çmimeve të jetë në kuadër të marzhave të lejuara;
  • Jep porosi për blerje dhe kujdeset që ekzekutimi i saj të bëhet në kohën e duhur;
  • Ndërton raporte dhe ruan ato me furnitorët dhe palët tjera relevante;
  • Kujdeset që afatet e pagesave po respektohen;
  • Sigurohet që të gjitha kushtet kontraktuale po respektohen nga të dyja palët;
  • Mirëmban kartelat e furnitorëve dhe raporton për to në baza periodike;
  • Raporton tek menaxheri I blerjeve/furnizimit në baza periodike;
  • Kryen punë (me kërkesë të udhëheqësit) tjera që nuk janë specifikuar këtu por që mbesin në domenin e departamentit të blerjeve/furnizimeve.


  Kualifikimet

  • Diplomë Universitare (Menaxhim Biznesi, Ekonomik);
  • Të ketë minimalisht 3 vite përvojë në punë të ngjashme;
  • Njohuri të mira të punës me kompjuter, njohuri të pakos Microsoft Office (Power Point, Excel, Word);
  • Të njoh në nivel të avancuar gjuhën Angleze (në shkrim dhe në të folur) njohja e gjuhëve tjera do të jetë përparësi;
  • Të ketë përkushtim dhe interesim për të mësuar;
  • Të ketë shkathtësi analitike, planifikuese, organizative dhe mbikëqyrëse;
  • Të jete i/e aftë të punojë në grup dhe punë individuale;
  • Të posedoj patente shofer. Kategoraia B


  Tjera

  Dokumentet e kërkuara

  • CV në format Evropian
  • Diplomën/at dhe çertifikata relevante profesionale
  • Referencat e punës
  • Ju lutem na i dërgoni CV-të tuaja në e-mail adresën: [email protected] dhe tek rubrika “subject” të ceket emri mbiemri dhe pozita e kandidatit në të cilën aplikoni.
  • Konkursi do të jetë I hapur deri më datë 29.10.2018.
  • Vetëm personat të cilët do të përzgjidhen për intervistim do të kontaktohen.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: kosova job
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  7 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • >
 • Orar i plotë
  Lipljan
  2 jave
 • 1948
  Orar i plotë
  Ferizaj
  2 jave
 • Orar i plotë
  Gjakove
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 3249
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite