Analist i të dhënave

– 1 pozitë

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

  • Interpreton të dhënat, analizon rezultatet duke përdorur teknika statistikore;
  • Zhvillon dhe implementon bazat e të dhënave, sistemeve të mbledhjes së të dhënave, analitikës së të dhënave dhe strategjive të tjera që optimizojnë efikasitetin dhe cilësinë statistikore;
  • Përvetëson të dhëna nga burimet e të dhënave parësore ose dytësore dhe mirëmbanë bazat e të dhënave / sistemet e të dhënave;
  • Identifikon, analizon dhe interpreton trendet ose modelet në grupe komplekse të të dhënave;

Specifikat e punës:

  • Diplomë Universitare në fushë relevante;
  • Përvojë e dëshmuar e punës si një analist i të dhënave ose analist i të dhënave të biznesit;
  • Ekspertizë teknike në lidhje me modelet e të dhënave, zhvillimin e hartimit të bazës së të dhënave;
  • Njohuri të forta dhe përvojë me paketat e raportimit (Objektet e Biznesit etj), bazat e të dhënave (SQL etj), programimin (kornizat XML, Javascript, ose ETL);
  • Njohuri mbi statistikat dhe përvojën e përdorimit të paketave statistikore për analizimin e të dhënave (Excel, SPSS, SAS etj);
  • Aftësi të forta analitike me aftësinë për të mbledhur, organizuar, analizuar dhe shpërndarë sasi të konsiderueshme informacioni me vëmendje në detaje dhe saktësi.

Të gjithë të interesuarit/at mund të aplikojnë përmes email adresës: hr@automita.com duke specifikuar titullin e pozitës në subject.

Afati i fundit për aplikim është data 17 Qershor 2020.

Auto Mita Footer

, , ,