Asistent për administrim dhe financa – Oferta Pune
 • Afam Group
  • Të dhënat e kompanisë
  • Afam Group
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Adresa kryesore
   Blv. Bill Klinton, Blloku 9, LL-C No.6
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   +381 (0)38 74 85 74
 • Pozita: Asistent për administrim dhe financa

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Kompania: AFAM Group ® Sh.p.k.
  • Titulli/Pozita: Asistent për administrim dhe financa
  • Departamenti: Administratë dhe financa
  • Vendi/Lokacioni: Prishtinë
  • Bashkëpunon me stafin e AFAM Group dhe i përgjigjet Drejtorit Ekzekutiv.
  Detyrat dhe përgjegjësitë:
  • Asistenti për administrim dhe financa do të jetë personi që, në koordinim më Drejtorin e kompanisë dhe Menaxherin  e  zyrës,  do  të  sigurojë  mbarëvajtjen  e  ecurisë  së  punës  në  kompani  duke  u  kujdesur  për  nevojat  e  stafit  kompanisë,  përmbushjen  e  kërkesave  ligjore  në  raportimet  financiare  dhe  tatimore,  përgatitjen dhe ruajtjen e kontratave me punëtorë dhe me klientë, etj.

  Detyrat

  • Kontrollon postën elektronike dhe pranon let ra zyrtare në emër të kompanisë;
  • Mban  përgjegjësi  për  mbajtjen  dhe  ruajtjen  e  të  gjitha  dokumenteve  të  rëndësishme  të
  • kompanisë (kontratat më klientë, punëtorë, furnitorët, faturat e blerjes dhe të shitjes, etj);
  • Ofron asistencë proaktive gjatë rekrutimit të punëtorëve të rinj;
  • Merr masat e nevojshme që çdo punëtor të ketë kontra të pune sipas kërkesave ligjore;
  • Përgatit korrespondencë zyrtare (email, letra, kërkesa) për nevojat e kompanisë;
  • Përgatit raporte mujore për angazhimet e punëtoreve (Monthly Time sheets);
  • Përcjell afatet kohore të skadimit dhe të aplikimit për licencimet e ndryshme të kompanisë dhe të stafit të saj;
  • Cakton itinerarin e udhëtimeve dhe rezervimet, dhe përgatit vizat për stafin e kompanisë;
  • Kujdeset për çështjet operative të zyrës për sa i përket furnizimeve dhe menaxhimit të i nventarit;
  • Mirëmban faqen e kompanisë në FB dhe në LinkedIn;
  • Bën kalkulimin dhe përgatitjen e listës së pagave;
  • Përgatit librat tregtar për TVSH;
  • Vendos raporte të nevojshme sipas kërkesës së Drejtorit;
  • Realizon pagesa përmes bankës;
  • Mban kontakte me klientë për ta siguruar mbledhjen e borxheve brenda afateve të miratuara;
  • Bën regjistrimin e arkës, të bankës dhe të dokumenteve të tjera në programin e kontabilitetit;
  • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura, kryen edhe detyra që i ngarkohen nga mbikëqyrësi i drejtëpërdrejtë;


  Kualifikimet

  • Diploma Bachelor (Financa & Kontabilitet);
  • Pervoja në pozita të ngjajshme (konsiderohet përparesi);
  • Aftësi të avancuara të komunikimit verbal dhe në të shkruar (e-mail);
  • SCAAK– nivelii parë (konsiderohet përparësi);
   Njohje të mirë të gjuhës angleze (konsiderohet
  • përparësi);
  • Njohje të pakos softuerike Microsoft Office;
  • Të jetë i fokusuar në detaje dhe i gatshëm të marrë iniciativë dhe përgjegjësi;
  • Gatishmëri për të punuar vetëm dhe në grup.
  • Aftësi tëmira të prezantimit të kompanisë te klientët.

   

  Cilësi psikike e morale:

  • Të jetë i besueshëm dhe i drejtë;
  • Të jetë i respektueshëm dhe i sjellshëm;
  • Të jetë fleksibil;
  • Të mbajë raporte të mira me kolegët;
  • I motivuar dhe motivues për ekipen


  Tjera

  • Ju lusim që CV-të (me foto) që jua kemi kërkuar t’i dërgoni në emailin [email protected]
   të mos i dërgoni më shumë se një herë. Gjithashtu, në rubrikën “subject” të shënohet emri, mbiemri dhe pozita
   për të cilën konkurroni.
  • Praktika do  të  zgjasë  tre  muaj,  pas  çka  do  të  bëhet  vlerësimi  i  kandidatit  për  (mos)  vazhdimin  e marrëdhënieve të rregullta të punës.
  • Konkursi do të jetë i hapur deri më datën 10.08.2018. CV-të e pranuara pas kësaj date nuk do të merren në konsideratë. Do të kontaktohen vetëm personat të cilët do të përzgjidhen për testim


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: portal pune
 • 738
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • 2332
  Orar i plotë
  Lipljan
  6 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 2452
  Prishtina
  Orar i plotë
  7 dite
 • 14089
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 16754
  Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 16754
  Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 976
  Prizren
  Orar i plotë
  3 dite
 • 2840
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • >
 • Punë sezonale
  Kosovë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 738
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave