Asistente Administrative – Oferta Pune
 • Beni Construction
 • Pozita: Asistente Administrative

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  Beni Construction kërkon:
  • Asistente Administrative

  Detyrat

  1. Siguron mbështetje të përgjithshme administrative dhe teknike, përfshirë postën zyrtare, telefonat, skanimin, faksimi dhe kopjimin e dokumenteve, plotësimin e rapoteve të shpenzimeve, si dha hartimin e dokumenteve për takime të ndryshme;
  2. Përgatit dhe modifikon dokumentet, duke përfshirë korrospodencën, raportet, momerandumet dhe e-malit për mbikëqyrësin;
  3. Pranon dhe shpërndan korrospodencën për mbikëqyrësin, dhe kujdeset për mbarëvajtjen e sajë;
  4. Ruan dhe mirëmbanë sistemin elektronik dhe kopjet fizike të dokumenteve dhe dosjeve të zyrës së mbikëqyrësit;
  5. Menaxhon kalendarin e takimeve dhe ngjarjeve tjera për mbikëqyrësin, si dhe ndihmon në zgjidhjen e ndonjë problem administrativ dhe teknik;
  6. Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arësyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.


  Kualifikimet

  • Shkollimi i kërkuar: Arsimim i lartë, trajnim përkatës dhe përvojë pune në fushën përkatëse teknike ose administrative.

  Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen:

  • Aftësi për zbatimin e procedurave dhe udhëzimeve administrative për kryerjen e detyrave të punës;
  • Shkathtësi komunikimi, përfshirë aftësinë për të interpretuar informata, dhënë udhëzime dhe përcjellë informata tek të tjerët;
  • Aftësi koordinimi dhe mbikëqyrje të punës së personelit në nivelin administrativ dhe teknik;
  • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel);


  Tjera

  • Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar.
  • Kohëzgjatja e emërimit: Nëpunës i karrierës, pa afat të caktuar.
  • Data e hapjes dhe mbylljes së konkursit: 10.07.2018 deri 17.07.2018
   Paraqitja e kërkesave: Të dërgohet CV në email : [email protected] , si dhe per cdo informat mund te kontaktoni ne numrin +383 45 22 00 14.
  • Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.
  • Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: portal pune