Chief Finance Officer – Oferta Pune
 • The HeadHunter Ltd
  • Të dhënat e kompanisë
  • The HeadHunter Ltd
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Adresa kryesore
   Rr. "Garibaldi" Hyrja 1, 1/9 10000 Prishtine, Kosove
  • Numri i kontaktit
   038 749001
 • Pozita: Chief Finance Officer

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Chief Finance Officer

  Detyrat

  • Zyrtari/e kryesor/e financiar/e është përgjegjës për të gjitha aspektet e menaxhimit financiar dhe fiskal të operimeve tëkompanisë.
  • Siguron udhëheqje dhe koordinim në qështje administrative, planifikim biznesi, qështje të kontabilitetit dhe buxhetit të kompanisë.
  • Detyrat dhe përgjegjësitë janë:
  • Organizon, drejton të githa funksionet e menaxhimit financiar në kompani;
  • Zhvillon dhe drejton zbatimin e planeve strategjike/operacionale të biznesit, projekteve, programeve
  • dhe sistemeve.
  • Është partner i rëndësishem biznesi për ekipin manaxherial të kompanisë, këshillon dhe kontribon në lidershipin e përgjithshëm të kompanisë;
  • Buxheton, parashikon dhe ndihmon në mbikëqyrjen e investimeve aktuale dhe të ardhshme;
  • Identifikon dhe shqyrton mënyrat për të rritur të ardhurat dhe për të ulur kostot;
  • Udhëheq, menaxhon dhe përcjellë rregullisht humbjet dhe fitimin e SPAR Kosova;
  • Planifikon dhe siguron fondet për pagesa sipas planit të aprovuar të pagesave;
  • Përgatit pasqyrat financiare në fund të muajit, analizon kostot, shitjet, cash flow etj;
  • Mbikqyrë buxhetet e çdo shërbimi ose produkti dhe siguron që kostot aktuale janë përllogaritur me korrektësi. Si rrjedhim menaxhon dhe kontrollon fitimin e projektit;
  • Ndihmon në zhvillimin dhe drejtimin e performancës së përgjithshme të biznesit dhe përmirësimin e fitimeve;
  • Aprovon dhe koordinon ndryshime dhe përmirësime në sistemin e drejtimit financiar për kompaninë;
  • Përkrahë menaxherët e tjerë përmes analizave financiare dhe të informacionit manaxherial, raporteve dhe rekomandimeve;
  • Menaxhon proceset e kontrollit të brendshëm për të mbrojtur asetet e kompanisë dhe raportimin financiar;
  • Siguron kontrollë të brendshme të efektshme në përputhshmëri me ligjet dhe rregullat shtetërore për raportimin financiar dhe tatimor;
  • Identifikon dhe menaxhon rrisqet financiare;
  • Rekruton, mbikëqyrë dhe mentoron personelin e departamentit të financave;
  • Drejton strukturën organizative të departamentit;
  • Planifikon nevojat për trajnim të stafit;
  • Orienton vartësit në procesin e punës, jep feedback në mënyrë të vazhdueshme për ta;
  • Zhvillon dhe implementon procedura financiare, kontable, faturimi dhe auditimi;
  • Analizon marzhin operacional, kontrollin e kostos dhe shpenzimeve për të udhëzuar drejtuesit e biznesit;
  • Përgatit pasqyra të konsoliduara;
  • Percjellë marrëdhëniet me furnitorët;
  • Mirëmbanë marrëdhëniet me auditorët e jashtëm dhe të brendshëm;


  Kualifikimet

  • Diplomë Universitare në Financa/Kontabilitet;
  • Minimumi 5 vjet experiencë në biznes dhe/ose kontabilitet, i preferueshëm në fushën e retail-it;
  • Njohuri shumë të mira të kompjuterit dhe paketës Office;
  • Njohuri shumë të mira të pakove financiare (Navision e
  • dëshirueshme);
  • Njohuri shumë të mira në fushën e kontabilitetit;
  • Aftësi kontrolluese;
  • Aftësi të larta analitike;
  • Aftësi menaxhuese;
  • Aftësi shumë të mira komunikimi;
  • Aftësi në përgatitje raportesh;
  • I vet motivuar në punë;
  • I orientuar nga objektivat;
  • Të jetë fleksibël, edhe në rastet kur i ngarkohen detyra të tjera;
  • Njohuri te mira të gjuhës angleze;
  • Vetëmotivues, i aftë të drejtojë dhe të motivojë stafin;


  Tjera

  • PAGESA:   Konkuruese.
  • SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.
   Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: [email protected] , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z.Dren XHEMA në numrin e telefonit + 383 44 22 44 66 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 17 Dhjetor 2018. Të gjithë kandidatët që aplikojnë për këtë pozitë, të shkruajnë pozitën për të cilën aplikojnë në “Subject Line”.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: njoftim pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • >
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • 1431
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë

  Ka skaduar

 • >
 • 14089
  Suhareka
  Orar i plotë
  6 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Punë sezonale
  Prishtina
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave