Drejtor Financiar – Oferta Pune
 • Devolli Corporation
 • Pozita: Drejtor Financiar

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  “M&Sillosi” Sh.p.k. me adresë në Fshatin Xërxë, Komuna e Rahovecit,  hap vend të lirë pune për:
  • Drejtor Financiar

  Detyrat

  • Organizon, drejton dhe mbikqyr të gjitha funksionet e menaxhimit financiar brenda ndërmarrjes,
  • Organizon, mbikqyr dhe drejton funksionet e përgjithshme të Departamentit të Financave,
  • Ndihmon në përgaditjen e planeve strategjike, buxheteve dhe parashikimeve financiare, si dhe kontrollon në përgjithësi sistemet e menaxhimit financiar,
  • Mbikqyr, koordinon dhe këshillon punonjësit brenda Departamentit të Financave,
  • Përgjigjet në kërkesat për raporte të ndryshme financiare, të kërkuara nga bordi i ndërmarrjes dhe bordi i korporatës,
  • Si dhe kryen punë dhe detyra të tjera të përcaktuara nga bordi apo udhëheqësi i drejtpërdrejt.


  Kualifikimet

  • Fakulteti Ekonomik, Drejtimi Banka dhe Financa (specializimi në fushën e financave është përparësi),
  • Së paku tre (3) vite përvojë pune në fushën e menaxhimit të financave,
  • Të posedojë aftësi menaxheriale dhe udhëheqëse,
  • Të jetë fleksibil dhe i gatshëm për tu adaptuar me nevojat dhe kërkesat e ndërmarrjes,
  • Të ketë kreativitet dhe iniciativa për të ofruar ide të reja në lidhje me procesin e punës brenda Departamentit Financiar,
  • Të ketë aftësi për formulimin e strategjive financiare, raporteve financiare, politikave të kontabilitetit dhe procedurave të kontrollit të kontabilitetit, në përputhje me qëllimet dhe objektivat e ndërmarrjes, konform legjislacionit në fuqi,
  • Të ketë aftësi të mira të komunikimit në gjuhën shqipe dhe angleze,
  • Të ketë afëtsi të mira të përdorimit të pajisjeve kompjuterike, në aplikacionet e MS Office dhe bazave të të dhënave tjera financiare.


  Tjera

  Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këtë vend të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:

  1. CV-në së bashku me foto, si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollore - universitare,
  2. Letër Motivuese,
  3. Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse,
  4. Çertifikatat e trajnimeve eventuale.
  5. Letër Rekomandime apo referenca eventuale (jo e domosdoshme).
  • Aplikimi bëhet përmes emailit - postës elektronike, në: [email protected]
  • Aplikimet e pa kompletuara si dhe pa përvojën e punës nuk do të merren parasysh.


  Lokacion(et) e punes

  Rahovec

  Etiketat: Drejtor Financiar portal pune
 • Ulqin
  Punë sezonale
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 muaj
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Kosovë
  6 dite
 • 588
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • >
 • 588
  Orar i plotë
  Fushe Kosove
  4 jave
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  6 dite
 • 350
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 976
  Suhareka
  Orar i plotë
  4 dite