Poziv za apliciranje

Dva (2) eksperta (jedan tematski i jedan pravni ekspert) da podrže Radnu grupu u izradi Administrativnog uputstva o pružanju socijalnih, obrazovnih i zdravstvenih usluga deci sa smetnjama u razvoju, na osnovu Zakona o dečjoj zaštiti.


 1. Informacije

Save the Children je vodeća svetska nevladina organizacija za prava deteta. Radimo u oko 120 zemalja kako bismo podstakli napredak u načinu na koji se svet odnosi prema deci i postigli trenutne i trajne promene u njihovim životima.

Save the Children na Kosovu radi i deluje kroz direktne intervencije i stvaranje dobrih praksi; jačanje kapaciteta civilnog društva i lokalnih nosilaca vlasti da odgovore na potrebe dece. Takođe se zalažemo za zakonodavstvo i politike koje uključuju inkluzivne prakse i imaju odgovarajuće finansijske mehanizme za podršku sistematskim odgovorima i na taj način postižu dugoročne pozitivne promene za svu decu.

 1. Delokrug projektnog zadatka

Save the Children International na Kosovu traži lokalnog eksperta/pravnog konsultanta i tematskog eksperta/konsultanta za pružanje sledećih usluga:

 • Sastavlja uporedne analize standarda EU, nacionalnog zakonodavstva i najboljih praksi koje se primenjuju u regionu i šire za srodna ili slična rešenja politike, procedure i prakse, kako bi se pružile informacije za izradu nacrta podzakonskog akta kao i strukture administrativnog uputstva koje proizilazi iz Zakona br. 06/L-84 o Zaštiti dece;
 • Prikupljanje informacija od CSR/socijalnih radnika, Ministarstva zdravlja, Ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Kancelarije za dobro upravljanje, lokalnih i međunarodnih eksperata i profesionalaca, kao i svih ostalih aktera (međunarodne i lokalne NVO)
 • Izrada prvog nacrta Administrativnog uputstva i finalizacija nacrta nakon procesa javnih konsultacija sa radnom grupom;
 • Sveobuhvatno i proaktivno angažovanje u saradnji sa radnom grupom formiranoj prema odluci nadležnog ministarstva;
 • Podrška predsedavajućem radne grupe u vođenju konsultativnih radionica.
 • Pružanje pravnih i tematskih saveta i stručnosti radnoj grupi u vezi sa Administrativnim uputstvom, kao i pravne procedure i kriterijume koje treba poštovati prilikom izrade administrativnog uputstva;
 • Analizira postojeće probleme i izazove u sistemu zaštite i prava deteta i uslugama dece sa smetnjama u razvoju koje se pružaju na Kosovu, uključujući centralni i lokalni nivo;
 • Analizira predložene promene u kosovskom zakonodavstvu o zaštiti i pravima dece i obrazovnim, socijalnim, zdravstvenim i porodičnim uslugama, sa posebnim fokusom na Zakon br. 02/L-17 o socijalnim i porodičnim uslugama i relevantnom zakonodavstvu u oblasti obrazovanja i zdravstva;
 • Pruža konsultacije u vezi sa svim dokumentima, studijama, izveštajima, preliminarnim koncept dokumentima koje je obezbedilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja; Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo zdravlja.
 • Osigurava i daje savete o regionalnom iskustvu zemalja zapadnog Balkana, kao i najboljim praksama u regionu u oblasti obrazovnih usluga, odbrane, prava, zdravstva i socijalne zaštite.
 • Odražava konsultacije sa glavnim akterima i javnošću po pitanju sadržaja podzakonskog akta.
 1. Trajanje konsultacija i vremensko ograničenje

Pravni ekspert/konsultant i tematski ekspert/konsultant biće angažovani na najviše 30 radnih dana (uključujući oba konsultanta), od 1. oktobra do 31. decembra 2020. Sve pripremne pripreme, analiza podataka, sastanci sa predstavnicima MRSZ, Save the Children i drugim strankama, izrada uputstava, kao i završne konsultacije o proizvodu koji se isporučuju, moraju biti završeni u zadatom roku.

 1. Potrebne kvalifikacije

Eksperti ili pružalac usluga moraju posedovati sledeće kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma na Pravnom fakultetu ili društvenim naukama (rad na socijalnim uslugama, porodična politika, socijalni rad, psihologija, sociologija, javna politika, lokalna samouprava, centralna vlada, ljudska prava itd.). Magistarske studije prava ili društvenih nauka predstavljalo bi prednost.
 • Dokazano iskustvo u izradi zakona i dokumenata slične složenosti.
 • Iskustvo u radu sa vladinim radnim grupama i multidisciplinarnim radnim grupama predstavljaće prednost.
 • Stručnost u istraživanju i analizi lokalnog i regionalnog zakonodavstva, kao i njihov uticaj na slična pitanja.
 • Stručnost u izradi strateških planova i/ili strateških prioriteta u pravnom i administrativnom polju u kontekstu Republike Kosovo.
 • Sposobnost pružanja visokokvalitetnih rezultata u okviru zadatog roka (pravovremeno).
 • Odlično poznavanje engleskog i albanskog jezika (pisani / govorni jezik). Znanje srpskog jezika smatralo bi se prednošću.
 • Sposobnost izrade vizuelnih prezentacija podataka (uključujući tabele i grafikone) radi boljeg razumevanja sadržaja.
 • Sposobnost izrade dobro napisanih izveštaja, jednostavnih za čitaoce, pokazujući izvrsne analitičke i komunikacijske veštine.
 1. Politika Save the Children za zaštitu dece:

Kao uslov za zaključenje ugovora o konsultacijama, pravni ekspert/konsultant i tematski ekspert mora ju da potpišu Međunarodnu politiku zaštite dece Save the Children International i poštuje njene ciljeve i uslove.

 1. Konkurisanje

Molimo vas da svoju aplikaciju dostavite na emajl adresu scik@savethechildren.org sa nazivom: „Pravni konsultant za AU – Zakon o zaštiti dece“.

Vaša aplikacija treba da sadrži:

 • Biografija (CV)
 • Motivaciono pismo do 1 stranice koje opisuje vašu zainteresovanost za obavljanje posla kako je opisano u ovim projektnim zadacima.
 • Primeri prethodnog rada sa sličnim učešćem, uključujući reference na slična angažovanja.
 • Finansijska ponuda u bruto iznosu u valuti EUR (pre svakog zakonskog odbitka) za obavljanje posla prema danima i dinamičkom planu.

Krajnji rok za konkurisanje: 23.09.2020 do 16:00 sati.

 1. Pokazatelji performansi za evaluaciju/ocenjivanje aplikacija

Pokazatelji performansi za evaluaciju/ocenjivanje aplikacija će se zasnivati na sledećim kriterijumima:

A) OSNOVNI KRITERIJUMI: Svi aplikant moraju da ispune osnovne kriterijume da bi se uzeli u razmatranje za dalju procenu

Kriterijumi Da/Ne
Aplikant je fizičko lice/kompanija registrovana na Kosovu.
Aplikant podnosi potpunu aplikaciju u skladu sa projektnim zadatkom
Finansijska ponuda aplikanta je fiksna prema specifikaciji zahteva tokom trajanja Ugovora o usluzi.

B) KRITERIJUMI KAPACITETA

Kriterijumi Maksimum poena
Aplikant je ugledna osoba/kompanija sa prethodnim iskustvom u sličnim radovima i dostavlja najmanje jednu, ali ne više od tri reference za slične radove/angažmane. 20
Aplikant ispunjava uslove utvrđene kriterijumima prihvatljivosti prema projektnom zadatku. 30
Ukupno poena 50

C) KOMERCIJALNI KRITERIJUM

Kriterijum Maksimum poena
Finansijska ponuda aplikanta demonstrira ekonomski povoljnu poziciju za Save the Children (navedite najbolju moguću cenu) 50
Ukupno poena 50

Svi aplikanti moraju ispuniti osnovne kriterijume kako bi se uzeli u razmatranje za dalju evaluaciju/ocenjivanje. Može da se dodeli maksimum 100 poena, od kojih 50 za kriterijum KAPACITETA i 50 poena za KOMERCIJALNI kriterijum.

U slučaju nezadovoljavajućeg učinka, Save the Children će pregovarati sa izabranim aplikantima da bi se rad/materijali mogli izmeniti. Ako posao ne ispuni očekivanja, Ugovor o usluzi će se raskinuti pismenim obaveštenjem mesec dana pre raskida. U međuvremenu, Save the Children pokrenuće još jedan izbor kako bi identifikovao odgovarajuće pojedince/kompanije.

KRAJ

Tags :