Kontabilist – Oferta Pune
 • Agro Florence Sh.p.k
  • Të dhënat e kompanisë
  • Agro Florence Sh.p.k
  • Qyteti
   kline
  • Shteti
   kosova
  • Numri i kontaktit
   044/347-456
 • Pozita: Kontabilist

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  Kompania AGROFLORENCE SH.P.K është e orientuar në biznesin e sektorit të produkteve bujqesore përkatësisht në distribuimin dhe shitjen me shumicë të produkteve bujqesore, ne territorin e Kosovës.Hap vend të lirë pune për:
  • Kontabilist

  Detyrat

  • Nën mbikëqyrjen direkte të Menaxherit të Financave, do të kryej këto detyra:
  • Pranimi, kontrollimi dhe sistemimi i dokumentacionit kontabël;
  • Regjistrimi kontabël i dokumentacionit të pranuar në softuerin e kontabilitetit sikurse janë faturat e blerjes, kalkulimi i DUD-ve, faturat e shpenzimeve sipas kategorive, regjistrat e pagave;
  • Përgatit raportet ditore për të hyrat e realizuara nga shitja me të gatshme dhe harmonizon të njëjtat me raportet e bankës;
  • Menaxhimin e llogarive te arkëtueshme;
  • Menaxhimin e llogarive te pagueshme;
  • Përgatit dhe analizon harmonizimet e transaksioneve bankare;
  • Menaxhimin e pasurive fikse: regjistrimi i detajeve te pasurive, llogaritja e zhvlerësimit, regjistrimi i pasurive te reja dhe shlyerja e atyre te dala nga përdorimi;
  • Përgjegjës për menaxhimin me paranë e imët;
  • Barazimi i llogarive të stoqeve me kontabilitetin financiar;
  • Plotëson te gjitha formularët qe kërkohen nga Administrata Tatimore e Kosovës;
  • Përgatit raporte të ndryshme dhe i dorëzon ato Menaxherit të Financave dhe kontabilitetit sipas kërkesës;
  • Kryerja e punëve të tjera nga lëmi i kontabilitetit, financave ose punëve tjera administrative sipas kërkesës së Kontabilistit kryesor


  Kualifikimet

  • Te ketë njohuri të mira në përdorimin e programeve bazë të kompjuterit (përparësi);
  • Shkathtësi të larta në përdorimin e moduleve të MS Office (Word dhe Excel) dhe në përgjithësi në punët me numra;
  • Fakulteti Ekonomik, drejtimi kontabilitet apo banka dhe financa (obligative);
  • Përvojë pune relevante në kontabilitet dhe financa (ose pjesëmarrës në trajnime: praktika në kontabilitet);


  Tjera

  • Informacione plotësuese: CV pranohen në emailin [email protected]
  • Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni në 044/347-456; 044/267-621
  • Vërejtje: CV-a pranohet në formë elektronike apo në selinë e kompanisë Agroflorence shpk, andaj CV-së preferohet ti bashkëngjitet nje foto.


  Lokacion(et) e punes

  Kline

  Etiketat: oferta pune
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share this

Share this post with your friends!