MENAXHER I DEPARTAMENTIT TË KORPORATAVE – Oferta Pune
 • The HeadHunter Ltd
  • Të dhënat e kompanisë
  • The HeadHunter Ltd
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Adresa kryesore
   Rr. "Garibaldi" Hyrja 1, 1/9 10000 Prishtine, Kosove
  • Numri i kontaktit
   038 749001
 • Pozita: MENAXHER I DEPARTAMENTIT TË KORPORATAVE

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • MENAXHER I DEPARTAMENTIT TË KORPORATAVE – PRISHTINA

  Detyrat

  • Përgjegjës për rritjen e portfolios dhe profitabilitetin e Departamentit të Korporatave.
  • Përgjegjës për përgatitjen e buxhetit për departamentin dhe për të siguruar arritje të rezultateve;
  • Përgjegjës për arritjen e të gjitha objektivave mujore/ vjetore, përfshirë volumet e kredive, kualitetin e portfolios, kartelat, Pikat e shitjes (POS), depozitat, të ardhurat nga interesi dhe provizionet, shpenzimet;
  • Ka përgjegjësi të përgatisë dhe të implementojë strategjinë e Departamentit të Korporatave si: planifikimin, konceptimin dhe implementimin e planeve të biznesit, strategjinë e shitjes;
  • Planifikon, përcakton objektiva të shitjes, monitoron dhe njofton degët në lidhje me shitjet e Departamentit të Korporatave;
  • Identifikon produktet e reja që banka mund te ju ofroj klientëve në baza profitabile;
  • Siguron margjina profitabile në asete dhe detyrime: menaxhim të duhur të çmimeve preferenciale, aprovon kërkesat për çmime preferenciale nga degët në lidhje me huatë dhe depozitat;
  • Zgjeron bazën e klientëve dhe siguron profitabilitetin e produkteve të Departamentit për Korporata dhe të kërkojë ndryshime kur është e nevojshme;
  • Menaxhon biznesin e degëve në mënyrë që të sigurohet që stafi i shitjes kanë kualifikim të duhur, përvojë dhe aftësi të orientuara drejt shërbimit ndaj klientëve;
  • Punon ngushtë me Departamentin e Marketingut për të identifikuar teknikat më të mira të marketingut për të promovuar dhe shitur produktet;
  • Partner në zhvillimin e politikave të kredisë, procedurat, politikat standarde, format e kredive dhe në marrjen e vendimeve për kredi;
  • Në bashkëpunim me Departamentin e Burimeve Njerëzore, ka përgjegjësi për trajnimin e stafit të vijës së parë të shitjes;
  • Të rrisë pjesëmarrjen në treg, dhe të zhvillojë planet për veprim në mënyrë që të maksimizojë mundësit e reja për zhvillimin e biznesit;
  • Të jetë i përfshirë ngushtë në procesin e miratimit të kredive në përputhje me politikat e riskut;
  • Menaxheri i departamentit te Korporates do te jete pergjegejs per te specializuar  segmentin e Korporatës për përcjelljen më të mirë të klientëve startegjik sa i përket:
  o top-up; X-sell;
  o përcjelljes se kushteve te përcaktuara me rastin e kreditimit (credit covenants);
  o ndihmës ndaj segmenteve të tjera brenda Bankës (PI dhe Mikro) duke sjellë klientët e Korporatave dhe punëtoreve të tyre brenda bankës;
  o përtrirjes, mbylljes, bilancit pozitiv të Overdraftëve dhe Linjave Kreditore të po këtyre klientëve.


  Kualifikimet

  • Diplomë në shkencat Ekonomike, Administrim të Biznesit ose Diplomë të ngjashme – preferohet grada Master në Ekonomi ose Administrim Biznesi;
  • Njohuri të detajuara në gamen e produkteve të Bankës;
  • Pesë (5) vite përvojë punë në Bankë në menaxhim të stafit të biznesit/ degës;
  • Aftësi  për të marrë iniciativë;
  • Aftësi kompjuterike;
  • Aftësi  të mira komunikuese;
  • Aftësi të shkëlqyera organizimi dhe menaxhimi të kohës;
  • Aftësi lidershipi dhe mbikëqyrjeje;
  • Njohja e gjuhës angleze;
  • Kompetencat kyçe:
  o Të kuptojë biznesin;
  o Integriteti dhe besimi;
  o Zgjidhja e problemeve;
  o Të motivoje të tjerët;
  o Aftësi planifikuese;
  o Shkathtësi strategjike;
  o Fokusimi në Klientë;
  o Delegimi;
  o Të ndërtojë ekipe efektive;
  o Negocimi;
  o Organizimi i punës së stafit;
  o I/e orientuar drejt rezultateve.


  Tjera

  • PAGESA:  Konkuruese.
  • SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.
  • Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: [email protected] , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z. Dren XHEMA në numrin e telefonit + 383 44 22 44 66 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data  03 Dhjetor 2018.
  • Te gjithe kandidatet te cilet aplikojne për këtë pozitë, ju lutemi të ceket pozita e punës për të cilën aplikoni në “Subject Line”.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: kosova job
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • >
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • 1431
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë

  Ka skaduar

 • >
 • 14089
  Suhareka
  Orar i plotë
  6 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Punë sezonale
  Prishtina
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave