KONKURS

SHFMU „7 Marsi ” ne Kishnareke.

  • Nje mesimdhenes per arsim fillor, deri sa te kethehet punetorja nga pushimi i lehonise.

KUSHTET E PUNESIMIT:

Per te gjitha vendet e punes kerkohet pergatitje adekuate profesionale (me fakultete perkatese), sipas U.A.10 / 2018.

DOKUMENTET E NEVOJSHME PER APLIKIM:

  • Aplikacioni i punesimit.
  • Kopje e dokumentit te identifikimit ( leternjoftim, patente shofer ose pasaporte)
  • Diploma e vertetuar ne Komune ose te Noteri publik.
  •  Certifikata e diplomimit- jo me e vjeter se gjashte muaj, e vertetuar ne Komune ose te Noteri publik.
  •  Certifikate origjinale qe nuk eshte nen hetime, ose e noterizuar, jo me e vjeter se gjashte muaj.
  •  Certifikate mjekesore per gjendj en shendetesore lidhur me ceshtjen e punesimit, per kandidatet qe pranohen ne pune.

REKRUTIMI:

Intervistat me shkrim, me goje dhe perzgjedhjen e kandidateve do te beje Komisioni i perzgjedhur nga DKA.

VEREJTJE:

Aplikacioni per konkurim merret ne zyrat e DKA-s,te plotesohet rrjedhshem ne gjuhen shqipe dhe me shkronja te medha te shtypit.
Dokumentacioni i kompletuar dorezohet ne Arkivin Komunal, ndersa dokumentet e pakompletuara, ato qe arrijne pas afatit te konkurimit dhe dokumentet shtese jashte afatit te dorezimit ne arkiv nuk pranohen. Konkursi mbetet i hapur 15 dile nga data e publikimit ne mj etet e informi

Tags :