K O N K U R S

IPA GJIMNAZI CAMBRIDGE – PEJË, i licencuar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë me numër licence 4452/02-1, bazuar në Ligjin Nr.04/L-032 për Arsimin Parauniversitar dhe Statutin e Shkollës, shpallë konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës, si vijon:

 • Mësimdhënës për lëndën e Gjuhës Gjermane…………….(1)
 • Mësimdhënës për lëndën e Psikologjisë …………………….(1)
 • Praktikant/e në ciklin klasor……………………………………….(1)

KUALIFIKIMET E NEVOJSHME

 • Fakulteti përkatës;
 • Trajnime dhe certifikime sipas standardeve;
 • Njohuri adekuate kompjuterike;
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit;
 • Njohja e gjuhës angleze është përparësi;
 • Shkallë të lartë të vetëiniciativës;
 • Aftësi për të punuar nën presion.

MËNYRA E APLIKIMIT

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentet përmes e-mailit ose kopjet fizike në shkollë, si vijon:

 • CV-në;
 • Diplomën universitare;
 • Trajnime dhe certifikime;
 • Dokument identifikimi;
 • Dokumente tjera përcjellëse.

SHËNIM:
Aplikimet kanë filluar dhe konkursi mbetet i hapur deri me datë 30.09.2020

info@gjimnazicambridge.com
www.gjimnazicambridge.com
+383 44 138 366 | +383 49 554 500
Rr. “ Muharrem Mitrovica”, pn, 30000 Pejë

Tags :