Staf Akademik – Ligjërues – Oferta Pune
 • Kolegji Universum
 • Pozita: Staf Akademik – Ligjërues

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Bazuar në kërkesat e njësive akademike, Nenit 24 paragrafi 2 të Statutit të Kolegjit Universum, si dhe Rregulloren për Përzgjedhjen e Stafit Akademik,  Këshilli Drejtues i Kolegjit, shpall: KONKURS për këto pozita me orar të plotë
  •  Ligjerues:
  • Ligjerues në Menaxhment
  •  Ligjerues në Shkenca Kompjuterike
  • Ligjerues në Gjuhë Angleze
  • Ligjerues në Gjuhë Gjermane
  •  Ligjerues në Shkenca Politike

  Kualifikimet

  • Kandidati duhet të ketë të përfunduar studimet master/magjistraturës në fushat e lartcekura.


  Tjera

  • Kandidatët e interesuar duhet t’i bëjnë të gatshme këto dokumente:
  • CV
  • Letër motivimi,
  • Diplomat e Magjistraturës/Masterit dhe Baçelorit
  • Vendimi për thirrjen akademike (nëse ekziston)
  • Nostrifikimi i diplomave nëse ato janë fituar jashtë vendit
  • Model sillabusi të ndonjë lënde të ligjëruar (nëse keni përvojë në ligjërim)
  •  Leje qëndrimi dhe leja e punës nëse kandidati nuk është shtetas i Republikës së Kosovës
  • Dokumentacionin e kompletuar e dërgoni në [email protected] dhe specifikoni në subjekt pozitën për të cilën aplikoni.
  • Vetëm kandidatët që i plotësojnë kriteret e konkursit dhe ata të listës së ngushtë, do të ftohen për intervistë. 
   Afati i fundit për aplikim, 07 Shtator, 2018.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: portal pune
 • Punë sezonale
  Kosovë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 738
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 856
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 6529
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave