KONKURS

 (Nje) Vozites ne sherbimin teknik ne QKMF-ne no Suhareke Grada/koeficienti: H-84
Lloji i emerimit: I KARIERES

Kohezgjatja:

 • Zbatohet periudha provuese prej 6 muaj me mundesi vazhdimi orari plote: 40 ore ne jave

Detyrat dhe pergjegjesit:

 • Ben kontrollimin e autoambulances dhe pergatit ate per cdo rast kur duhet te intervenoj mjeku ne teren apo ne qendrat me te medha si ne Prishtine.
 • Per cdo dite mbane evidencen e kilometrazhes se kaluar dhe ne fund te orarit ja dorezon mjekut te ambulances .
 • Po ashtu eshte i obliguar qe te vozite ekipin mjekesor per kontroll ne teren si neper shkollat dhe fshatrat e Komunes.
 • Kryen punet tjera nga fushe-veprimtaria e ndihmes se shpejt dhe punet qe urdherohen nga Mjeku i qendres.

Kushtet per punesim:

 • Pergatitje shkollore:
 • Pervoja e punes 1(nje)vit;
 • Te Kete Patente shoferin Kategori B Te njohe gjuhet zyrtare (shqip,serbisht);
 • Trajnimet( te deshiruara);
 •  Shkathtesi dhe aftesi personale per te punuar.ne shoqeri multietnike.

Çdo kandidat (aplikues)per pozitat e lartecekura duhet to kompletoj dhe dorezoj dokumentacionin me sa vijon:

 • Ta ploteson aplikacionin
 • Dokumentacionin mbi pergatitjen dhe kualifikimin profesional Aplikacionet mund te merren ne Drejtorine per Shendetesi dhe Mireqenie Sociale te Komuna Suhareke.
Tags :