Zyrtar për Burime Njerëzore – Oferta Pune
 • Kreditimi Rural i Kosovës
 • Pozita: Zyrtar për Burime Njerëzore

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K., është Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK, me mision qe te siguroj qasje në shërbimet finaciare për individët me të ardhura të ulëta, në zonat rurale dhe urbane të Kosovës, me prioritet në sektorin e bujqësisë me qellim qe të influencojë zhvillimin e bujqësisë dhe aktiviteteve tjera ekonomike ne zonat urbane. Prandaj, Kreditimi Rural i Kosovës hap vend të lirë pune për:
  • Për rekrutim të Një (1) Zyrtar per Burime Njerezore për zyren qendrore ne Prishtinë

  Detyrat

  • Kryen pune administrative te ndrelidhura me procesin e rekrutimit (shpallje te konkurseve, pranim dhe sistemim i dokumentacionit te aplikuesve, kontaktimi i kandidateve per intervista, plotesim i dokumentacionit per puntoret e ri, etj.)
  • Mban dhe perditeson te dhenat per prezencen, mungesen dhe levizjet e te punësuarve,
  • Mirëmban, sistemon dhe perditeson dokumentacionin ne dosjet e të punësuarve,
  • Pergatite dokumente te ndryshme, vertetime, njoftime, referenca dhe perditeson lista te ndryshme me te dhena te te punesuarve duke u siguruar qe te kete saktesi,
  • Merr pjese ne proceset qe nderlidhen me zhvillimin profesional te te punesuarve (vleresimi i nevojave per trajnime, perpilimi dhe implementimi i planit te trajnimeve, etj.)
  • Kujdeset qe te respektoj dhe implementoj të gjitha politikat, praktikat dhe procedurat e Burimeve Njerëzore,
  • Pune te tjera administrative qe nderlidhen me Burime Njerezore.


  Kualifikimet

  • Diplomë universiteti në ekonomi, shkenca shoqerore apo kualifikim ekuivalent profesional,
  • Përvojë paraprake në burime njerezore dhe punë administrative (e preferueshme),
  • Njohuri të mira të punës me kompjuter, programet e Microsoft Office (njohuri ne excel dhe outlook e domosdoshme),
  • Shkathtësi të mira ndërnjerëzore dhe komunikative (gojore dhe të shkruara),
  • Aftësi te mira analitike, i/e organizuar dhe aftësi për të punuar me çështje konfidenciale,
  • Të jetë kreativ, dinamik, fleksibil dhe i/e gatshëm për punë në ekip,
  • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
  • Patent shofer, kategoria B (e preferueshme).


  Tjera

  • Konkursi mbetet i hapur nga dt. 11.12.2015 deri me dt. 20.12.2015. Kandidatet e interesuar mund t’i dërgojnë CV-it e tyre në adresën elektronike: [email protected]
  • Titulli i email-it tuaj duhet të përmbajë emrin e pozitës dhe degën për të cilën konkurroni.
  • Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: dua pune Ekonomi
 • Ulqin
  Punë sezonale
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 muaj
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Kosovë
  6 dite
 • 588
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • >
 • 588
  Orar i plotë
  Fushe Kosove
  4 jave
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  6 dite
 • 350
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 976
  Suhareka
  Orar i plotë
  4 dite